Skip to main content

Maligne hyperthermie

Symptomen

Metabool

 • Verhoogde CO2-productie (verhoogd etCO2 bij tachypneu bij spontaan ademen)
 • Verhoogd O2-verbruik
 • Gemengde metabole en respiratoire acidose
 • Overmatig zweten
 • Huidvlekken
 • Hyperthermie

Cardiovasculair

 • Tachycardie
 • Ritmestoornissen (VES en ventriculaire bigemini)
 • Hypotensie

Musculair

 • Masseterspasme
 • Gegeneraliseerde spierrigiditeit

Latere symptomen

 • Hyperkaliëmie, snelle hyperthermie, verhoogde CK en myoglobuline waardes, donkere urine (myoglobinurie), hartstilstand, DIS​1​

Start

 • Benoem verdenking maligne hyperthermie
 • Vraag hulp
 • Haal: defibrillator en dantroleen
 • Bestel bij apotheker met spoed meer dantroleen (36 – 50 flacons)
 • Luchtwegmanagement, 100% FiO2 en streef naar normocapnie (hyperventilatie: 2-3x normaal ademminuutvolume)

Directe acties

 • Stop dampvormig anestheticum, verwijder verdamper
 • Start TIVA
 • Stop chirurgie
 • Bereid dantroleen voor (volgens lokaal protocol) :
  • door meerdere personen
  • dantroleen 20mg in 60ml steriel water = 0,33 mg/ml
 • Geef dantroleen 2mg/kg IV (gebruik lokaal protocol)
 • Herhaal dantroleen elke 5 – 10 minuten tot hemodynamische en respiratoire stabiliteit​1​
  • Maximale dosis (10mg/kg) moet misschien overschreden worden
 • Koel patiënt tot 38 gr. C (met koude infuusvloeistof, intra-abdominale lavage, koude lakens, omgevingstemperatuur, ijs, etc)
 • Formuleer DDx volgens ABC-systematiek en sluit uit

Secundaire acties

 • Symptoombehandeling
  • Behandel hyperkaliëmie
  • Behandel acidose: continueer hyperventilatie, geef NaBic indien pH < 7,2
  • Behandel aritmieën: amiodaron, B-blokkers
  • Behoud urineproductie: plaats CAD, furosemide, mannitol, infusievloeistof​1​
 • Lab afname: bloedgas, glucose, Hb, CRP, leukocyten, trombocyten, stolling, electrolyten, nier- en leverfunctie, lactaat, serum CK, bloed- en sputumkweek
 • Continueer dantroleen 1-2 mg/kg iedere 6 uur of 0,25-0,5mg/kg/uur IV op geleide van symptomen
 • Overweeg IC opname voor 24-48 uur
 • Overweeg niervervangende therapie
 • Verwijs patiënt en familie naar een centrum voor maligne hyperthermie diagnostiek en familievoorlichting
 • Geef anesthesiepaspoort mee nadat de diagnostiek is afgerond

Differentiaal diagnoses

 • Inadequate anesthesie/analgesie
 • Airway/breathing: hypoventilatie, insufflatie CO2, defect beademingscircuit of anesthesietoestel
 • Circulation: infectie/SIRS/sepsis, anafylaxie, feochromocytoom, stimulerende medicatie/drugs
 • Neurologisch: iCVA, maligne neuroleptica syndroom, neuromusculaire afwijking
 • Metabool: thyreotoxische crisis
 • Externe factoren: oververhitting

Pathofysiologie

 • Abnormale regulatie van de calciumconcentratie in skeletspiercellen
 • Het ryanodine-dihydropyridinereceptorcomplex functioneert abnormaal door een genetische verandering onder invloed van dampvormige anesthetica en/of succinylcholine
 • De calciumuitstroom ui het sarcoplasmatisch reticulum blijft verhoogd
 • Hoge calcium waardes veroorzaken contracturen met secundair productie van warmte, CO2, lactaat en uiteindelijk rabdomyolyse met hoge CK-activiteit en kaliumconcentratie
 • Diagnosestelling door vitrocontractuurtest (IVCT) waarna genetisch onderzoek (mutatie ryanodinegen, RYR1)​2​
 • Incidentie maligne hyperthermie: 1 op 10 000 tot 1 op 15 000 algehele anesthesieën (geschat). Fulminant verlopende MH-crisis: 1 op 225 000

Dantroleen

 • Zwak spierrelaxans en spasmolyticum
 • Wit poeder (20mg) in glaze flacons (70ml)
  • Mannitol 3g en NaOH toegevoegd
  • Bereiding: toevoeging 60 ml lauwwarm steriel water en ca. 3 minuten schudden (bewerkelijk)
 • Halfwaardetijd is 12 uur
  • Metabolisatie in lever en uitgescheiden via urine en gal
 • Werking waarschijnlijk op basis van remming van de ryanodinereceptor, waarna de cytoplasmatische calciumconcentratie daalt naar een normale rustwaarde, stopzetten van de calcium-induced-calciumrelease

Voorzorgsmaatregelen bij anesthesie

 • Als eerste op operatieprogramma
 • Een schoon beademingsapparaat
  • nieuwe slangen, ballon, sodalime, CO2-slangetje, beademingsmasker, doorblazen van beademingstoestel (volgens fabrikantinstructies, bijv. 10 minuten met 10 L O2)
 • Verdampers verwijderen
 • Geen succinylcholine op de kamer
 • Controleer aanwezigheid voldoende dantroleen en water voor injectie
 • Controleer aanwezigheid koude infusievloeistoffen
 • Monitoring: lichaamstempeeratuur, ECG, NIBD, capnografie
 • Standaard nazorg op de recovery of PACU
 • Gecontra-indiceerde medicatie:
  • Dampvormige anesthetica
  • Depolariserende spierverslappers: succinylcholine
  • Curare
 • Veilige medicatie
  • Alle lokaal anesthetica
  • Benzodiazepines
  • Barbituraten
  • Propofol
  • Etomidaat
  • Ketamine
  • Opioïden
  • Niet-depolariserende spierverslappers
  • (nor)adrenaline
  • Digoxine
  • N2O
  • Xenon

​3​

Referenties

 1. 1.
  Glahn KPE, Ellis FR, Halsall PJ, et al. Recognizing and managing a malignant hyperthermia crisis: guidelines from the European Malignant Hyperthermia Group. British Journal of Anaesthesia. October 2010:417-420. doi:10.1093/bja/aeq243
 2. 2.
  Hopkins PM, Rüffert H, Snoeck MM, et al. European Malignant Hyperthermia Group guidelines for investigation of malignant hyperthermia susceptibility. British Journal of Anaesthesia. October 2015:531-539. doi:10.1093/bja/aev225
 3. 3.
  Girard T. Perioperative Management of MH Suspected or Susceptible Patients. European Malignant Hyperthermia Group. https://www.emhg.org/recommendations-1/2018/2/27/perioperative-management-of-mh-suspected-or-susceptible-patients. Published February 27, 2018. Accessed February 10, 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *